NWN Software Logo

Algemene Voorwaarden

1. Introductie

Welkom bij nwnsoftware.be. Deze website (de "Site") is eigendom van en wordt beheerd door NWN Software ("wij", "ons"). Uw toegang tot de Site is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van de voorwaarden, bepalingen, mededelingen en disclaimers in dit document (samen bekend als "Algemene Voorwaarden"). Uw gebruik en/of toegang tot de Site betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

2. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na melding op deze Site. Uw voortgezet gebruik van de Site na dergelijke melding betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

3. Gebruik van de Site

Wij verlenen u een niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag de Site gebruiken (inclusief eventuele incidentele kopieën die daarbij horen) op de normale manier en u mag ook één kopie van een pagina op de Site afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

4. Privacy

We verbinden ons ertoe om alle zorg te dragen voor informatie die u ons verstrekt bij het bezoeken van onze Site. Echter, we kunnen de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt niet garanderen. Informatie die u naar ons verzendt is geheel op eigen risico, hoewel we ons inzetten om dergelijke informatie op een veilige manier te bewaren. Alle informatie die wordt verstrekt door uw gebruik van de website valt onder het privacybeleid van NWN Software, dat beschikbaar is op de website.

5. Onze Diensten

We bieden webontwikkelingsdiensten aan via de Site. Hoewel we streven naar de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de Site en haar diensten, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden en geven we geen garantie voor de voortdurende beschikbaarheid van de Site of diensten.

6. Gedrag van Gebruikers

Gebruikers gaan ermee akkoord de Site niet te gebruiken voor illegale doeleinden of zich op een manier te gedragen die schade kan toebrengen aan de werking van de Site, of via een virus, beschadigd bestand of op een andere manier. Verder gaan gebruikers ermee akkoord de inhoud, software, tekst, graphics, indeling of ontwerp van de Site niet te veranderen, wijzigen, reproduceren, verzenden of op een andere manier ermee om te gaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud, grafische afbeeldingen, gebruikers- en visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, kunstwerken en computercode (samen bekend als "Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, uitdrukking en ordening van dergelijke Inhoud, op de Site is eigendom van, wordt gecontroleerd door, of is gelicenseerd aan ons en wordt beschermd door auteursrecht, patent- en merkenrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten.

8. Vrijwaringen

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, geven we geen garanties of verklaringen over deze Site of de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot garanties of verklaringen dat ze volledig, nauwkeurig of actueel zijn, dat de toegang ononderbroken of foutloos zal zijn of vrij van virussen, of dat deze Site veilig zal zijn.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten, of het nu direct, indirect, incidenteel, speciaal en/of gevolg is of bestraffend, inclusief verlies van winst of schade gerelateerd aan uw toegang tot, of onvermogen om toegang te krijgen tot, betrouwbaarheid of gebruik van de Site of de Inhoud, ongeacht of het wordt veroorzaakt door nalatigheid of anderszins.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die wij kunnen lijden of oplopen als gevolg van of in verband met uw gebruik van of gedrag op de Site, inclusief enige schending van deze Algemene Voorwaarden door u.

11. Sites van Derden

De Site kan links bevatten naar websites van derden. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak en wij hebben geen controle over of onderschrijven deze websites niet, en we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

12. Beëindiging van Gebruik

We kunnen naar eigen goeddunken uw toegang tot de Site op elk moment beëindigen, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, schending van deze Algemene Voorwaarden. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit, of activiteit die op een andere manier het genot van de Site of toegang tot de Site door anderen kan beïnvloeden, een reden zijn voor beëindiging van uw toegang tot alle of delen van de Site naar ons eigen goeddunken.

13. Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke principes. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsmacht van de rechtbanken gevestigd in België, met als doel het beslechten van dergelijke geschillen.

14. Volledige Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met een eventueel privacybeleid dat op de Site kan worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Site en Dienst en alle gerelateerde activiteiten. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

15. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden of als u een klacht of claim wilt indienen met betrekking tot de Site of Dienst, neem dan contact met ons op via: info@nwnsoftware.be.